Privacyverklaring Ancora Zuid-Holland B.V.
22-05-2018


Waarom heeft Ancora Zuid-Holland B.V. deze privacyverklaring?

Wij vinden de bescherming van uw privacy heel belangrijk omdat het een Europees grondrecht en universeel mensenrecht betreft. Uiteraard willen wij daarom alle verplichtingen uit de Europese en nationale privacywetgeving naleven. Deze privacyverklaring vloeit daaruit voort. In deze privacyverklaring leggen wij daarom zo helder mogelijk uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Bij die verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese en Nederlandse privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• Wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarbij uw toestemming is vereist;

• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Welke persoonsgegevens heeft Ancora Zuid-Holland B.V. van mij?

Met het begrip persoonsgegeven wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd wordt of kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

– Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
– Personeels- en loonadministratie
– Externe controles (NEN, ISO, VCA)
– Opleidingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– N.a.w.-gegevens
– BSN-nummer
– Paspoort
– Rijbewijs
– Bankpas

Waarom heeft Ancora Zuid-Holland B.V. mijn persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

1. Gebruik van onze diensten/leveren van producten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden (vallen binnen het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst):
– Toezending van offertes;
– Beantwoording van vragen over onze diensten en producten;
– Facturering.

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren en verzoeken af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht uit de Belastingwet of om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen als CEDEO gecertificeerde instelling.

2. Gebruik voor o.a. direct marketing over onze diensten/producten

Het is mogelijk dat wij u gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinde. Bijvoorbeeld om het contact te bevorderen, e-mail marketing, etc.

3. Gebruik voor toezending van onze nieuwsbrief
Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

4. Gebruik voor sollicitatieprocedure
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s /via derden partijen/email. Dit gebeurt onder de grondslag uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder ook valt de werving, selectie en de sollicitatieprocedure.
Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn.

Kan ik mijn toestemming intrekken?
Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze (bedrijfs)activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw persoonsgegevens gebeurt nooit.
Bij de uitvoering van activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

• Hosting e-mail en documentopslag partij;

• Partij voor de facturering;

• Partij voor verzending van onze nieuwsbrieven;

• Partij voor de sales;

• Partij voor de offerte verzending en ondertekening;

Doorgifte van de persoonsgegevens naar partijen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts naar partijen/landen die conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens. Zo zijn deze partijen, zoals google, “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd.

Zorgt Ancora Zuid-Holland B.V. dat mijn gegevens beschermd zijn?
Ancora Zuid-Holland B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

• Ancora Zuid-Holland B.V. zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);

• Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;

• Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;

• Encryptie van de persoonsgegevens;

• Actuele back-ups;

• Personeel wordt getraind rondom privacy;

• Strikt wachtwoordbeleid.

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Maakt Ancora Zuid-Holland B.V. gebruik van Cookies?

Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies klik hier.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Ancora Zuid-Holland B.V. terecht kom?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

• Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;

• Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;

• Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;

• Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);

• Het recht om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);

• Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen

Een verzoek kunt u indienen via de onderstaande gegevens.
Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.

Welke verantwoordelijkheden heb ik zelf?
Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u met ons deelt juist, volledig en actueel zijn. Verder is het belangrijk dat als u persoonsgegevens van andere met ons deelt, dat u er zeker van bent dat u deze gegevens met ons mag delen. U draagt daar zelf verantwoording voor.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe kan ik Ancora Zuid-Holland B.V. bereiken: onze contactgegevens?
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Papaverweg 32 B, 1032 KJ Amsterdam

info@nlancor-shumikha.savviihq.com

020-636 90 70

Laat je door een van onze klanten overtuigen van onze meerwaarde!